Cookies

Toto prohlášení o cookies bylo naposledy aktualizováno 1. 9. 2019.

1 Úvod


Naše webové stránky, http://www.redomo.cz (dále jen „web“), používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, jejichž služby využíváme. V níže uvedeném dokumentu Vás informujeme o používání cookies na našem webu.

2 Co jsou cookies?


Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být poskytnuty našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy našeho webu.

3 Co jsou skripty?


Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na Vašem zařízení.

4 Co je webový maják?


Webový maják (nebo pixelová značka) je malý, neviditelný kus textu nebo obrázku na webu, který se používá ke sledování provozu na webu. Za tímto účelem jsou různá data o Vás ukládána pomocí webových majáků.

5 Souhlas


Když poprvé navštívíte náš web, zobrazí se Vám okno s informací o cookies. Jakmile provedete svou volbu nastavení, souhlasíte s tím, abychom používali Vámi nastavené soubory cookie a doplňky, jak je popsáno ve vyskakovacím okně a v tomto prohlášení o cookies. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně.

6 Třetí strany


Užíváme cookies třetích stran, které je ukládají. Nemůžeme však zaručit, že tyto třetí strany budou s Vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Strany jako Google jsou považovány za nezávislé správce údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů. Doporučujeme, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto společností.

7 Cookies


7.1 Technické nebo funkční cookies (nezbytně nutné)

Některé soubory cookie zajišťují, že určité části webu fungují správně a že Vaše uživatelské preference zůstávají uloženy. Umístěním funkčních souborů cookie usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při další návštěvě našich webových stránek opakovaně zadávat stejné informace. Tyto cookies můžeme používat bez Vašeho souhlasu.

7.2 Reklamní cookies

Na tomto webu nepoužíváme žádné reklamní cookies.

7.3 Tlačítka sociálních médií

Na našich webových stránkách nepoužíváme tlačítka sociálních médií k propagaci webových stránek ani jejich sdílení na sociálních sítích.

8 Vložené cookies (třetích stran)


Písma Google

Účel: Zobrazení písem na našem webu
Doba uložení: 365 dní
Popis: K zobrazení písem na našem webu může být použito rozhraní Google Fonts API. Rozhraní API pro písma Google vyžaduje při návštěvě našeho webu Vaši IP adresu.

Název, služba

Další informace:

tcb_google_fonts

Prohlášení o ochraně soukromí

Google Analytics

Účel: Výkon, analýza, statistika
Doba uložení: od založení do dvou let
Popis: Používáme Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google. Google Analytics používá soubory cookie, které nám umožňují analyzovat použití našich webových stránek a sestavovat zprávy o aktivitě webových stránek a používání internetu.

Název, služba

Další informace:

_ga, _gid, _gat, _gaexp, _utm, __utmc, UTMD_, __utmv, __utmz, _gat_gtag_UA_ID, gadwp_wg_default_view, gadwp_wg_default_swmetric, gadwp_wg_default_metric, gadwp_wg_default_dimension, gadwp_ir_default_dimension, gadwp_ir_default_swmetric, gadwp_ir_default_metric

Prohlášení o ochraně soukromí

9 Vaše práva týkající se osobních údajů


Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč jsou Vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat Vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat Vaše osobní údaje smazat.
 • Právo na přenos Vašich údajů: Máte právo vyžádat si od správce všechny Vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Právo na objekt: proti zpracování Vašich dat můžete vznést námitku. Dodržujeme to, pokud neexistují oprávněné důvody ke zpracování.

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Podívejte se prosím na kontaktní údaje ve spodní části tohoto prohlášení o cookies. Máte-li stížnost na to, jak nakládáme s Vašimi údaji, obraťtese prosím prvně na nás; ale máte také právo podat stížnost orgánu dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů).

10 Aktivace/deaktivace a mazání cookies


Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookie. Můžete také určit, že určité soubory cookie nemusí být použity. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookie zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v pokynech v části Nápověda prohlížeče.

Upozorňujeme, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny soubory cookie. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky.

11 Kontaktní údaje


V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookie a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

REDOMO a.s.
Vážní 1064
Hradec Králové 1064
Česká republika
Web: http://www.redomo.cz
E-mail: redomo@redomo.cz
Telefonní číslo: + 420/777 609 832


Pro vymazání nastavení cookies můžete též použít tlačítko
umístěné pod kontaktními údaji naší společnosti v bodu 11 na konci níže uvedené Anglické verze informací o cookies.

Další informace můžete získat například na následujících webových stránkách:

https://ec.europa.eu/info/cookies_cs

https://www.uoou.cz/

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie


Anglická verze informací o cookies

This cookie statement was last updated on 1. 9. 2019 and applies to citizens of the European Economic Area.

1 Introduction

Our website, http://www.redomo.cz (hereinafter: “the website”) uses cookies and other related technologies (for convenience all technologies are referred to as “cookies”). Cookies are also placed by third parties we have engaged. In the document below we inform you about the use of cookies on our website.

2 What are cookies

A cookie is a small simple file that is sent along with pages of this website and stored by your browser on the hard drive of your computer or another device. The information stored therein may be returned to our servers or to the servers of the relevant third parties during a subsequent visit.

3 What are scripts?

A script is a piece of program code that is used to make our website function properly and interactively. This code is executed on our server or on your device.

4 What is a webbeacon?

A web beacon (or a pixel tag) is a small, invisible piece of text or image on a website that is used to monitor traffic on a website. In order to do this, various data about you is stored using web beacons.

5 Consent

When you visit our website for the first time, we will show you a pop-up with an explanation about cookies. As soon as you click on “All cookies”, you consent to us using all cookies and plug-ins as described in the pop-up and this cookie statement. You can disable the use of cookies via your browser, but please note that our website may no longer work properly.

6 Third parties

We have made agreements about the use of cookies with other companies that place cookies. However, we cannot guarantee that these third parties handle your personal data in a reliable or secure manner. Parties such as Google are to be considered as independent data controllers within the meaning of the General Data Protection Regulation. We recommend that you read the privacy statements of these companies.

7 Cookies

7.1 Technical or functional cookies

Some cookies ensure that certain parts of the website work properly and that your user preferences remain known. By placing functional cookies, we make it easier for you to visit our website. This way, you do not need to repeatedly enter the same information when visiting our website and, for example, the items remain in your shopping cart until you have paid. We may place these cookies without your consent.

7.2 Analytical cookies

We use analytical cookies to optimize the website experience for our users. With these analytical cookies we get insights in the usage of our website. We ask your permission to place analytical cookies.

7.3 Advertising cookies

On this website we use advertising cookies, enabling us to personalize the advertisements for you, and we (and third parties) gain insights into the campaign results. This happens based on a profile we create based on your click and surfing on and outside http://www.redomo.cz. With these cookies you, as website visitor are linked to a unique ID, so you do not see the same ad more than once for example.

Because these cookies are marked as tracking cookies, we ask your permission to place these.

7.4 Social media buttons

On our website we do not use social media buttons to promote web pages or share them on social networks.

8 Placed cookies

Google Fonts
Purpose: Display of fonts on our website
Retention period: 365 days
Description: We use the Google Fonts API to display fonts on our website. The Google fonts API requests your IP address when visiting our website.
Used names Sharing
tcb_google_fonts Privacy statement
Google Analytics
Purpose: Performance
Retention period: From session up to two years
Description: We use Google Analytics, a web analytics service provided by Google. Google Analytics uses cookies that allows us to analyze the use of our website and to compile reports on website activity and internet usage.
Used names Sharing
_ga, _gid, _gat, _gaexp, _utm, __utmc, UTMD_, __utmv, __utmz, _gat_gtag_UA_ID, gadwp_wg_default_view, gadwp_wg_default_swmetric, gadwp_wg_default_metric, gadwp_wg_default_dimension, gadwp_ir_default_dimension, gadwp_ir_default_swmetric, gadwp_ir_default_metric Privacy statement

9 Your rights with respect to personal data

You have the following rights with respect to your personal data:

 • You have the right to know why your personal data is needed, what will happen to it, and how long it will be retained for.
 • Right of access: You have the right to access your personal data that is known to us.
 • Right to rectification: you have the right to supplement, correct, have deleted or blocked your personal data whenever you wish.
 • If you give us your consent to process your data, you have the right to revoke that consent and to have your personal data deleted.
 • Right to transfer your data: you have the right to request all your personal data from the controller and transfer it in its entirety to another controller.
 • Right to object: you may object to the processing of your data. We comply with this, unless there are justified grounds for processing.

To exercise these rights, please contact us. Please refer to the contact details at the bottom of this cookie statement. If you have a complaint about how we handle your data, we would like to hear from you, but you also have the right to submit a complaint to the supervisory authority (the Data Protection Authority).

10 Enabling/disabling and deleting cookies

You can use your internet browser to automatically or manually delete cookies. You can also specify that certain cookies may not be placed. Another option is to change the settings of your internet browser so that you receive a message each time a cookie is placed. For more information about these options, please refer to the instructions in the Help section of your browser.

Please note that our website may not work properly if all cookies are disabled. If you do delete the cookies in your browser, they will be placed again after your consent when you visit our websites again.

11 Contact details

For questions and/or comments about our cookie policy and this statement, please contact us by using the following contact details:

REDOMO a.s.
Vážní 1064
Hradec Králové 1064

Czech Republic
Website: http://www.redomo.cz
Email: redomo@redomo.cz
Phone number: +420/ 777 609 832

 Current status: AcceptedCurrent status: Denied

  Sipka k cookis   Výmaz nastavení cookies